جهت تولید پاپ کورن کن از دستگاه باپر استفاده می گردد. در این دستگاه پس از رسیدن دما به حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد دانه‌های ذرت به دستگاه تزریق می گردد در اینجا به علت تبخیر بخار آب موجود در دانه های ذرت عمل پاپ شدن به صورت انفجاری در دانه ها رخ می دهد. پس از آن پاپ کورن ها به دستگاه دانه گیر ارسال می گردد که در آنجا دانه های پاپ نشده از محصول جدا می‌شود. پس از آن پاپ کورن ها در قسمت طعم پاشی ارسال می گردد که در آنجا طعم و روغن که از پیش با هم مخلوط شده‌اند بر روی پاپ کورن ها اسپری می گردد و پس از یکنواختی طعم به بسته بندی ارسال می گردد.